AddThis Sharing Buttons
Share to MessengerMessenger
Zalo
Share to LinkedInLinkedIn Share to Email App Email App

Để cấu hình thêm các Extension PHP trong Directadmin, chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Login vps thông qua tài khoản SSH root.

Bước 2: Sử dụng lệnh which php để kiểm tra đường dẫn của php trong vps:

which

Bước 3: Xem phiên bản của PHP đang sử dụng trong đường dẫn /usr/local/bin /php :

ls

Bước 4: Truy cập đến đường dẫn /usr/local/php56/bin :

bin

Bước 5: Sử dụng dòng lệnh ./pecl install <tên_extension> (ví dụ ở đây là extension imagick), để cài đặt extention php:

pecl

“Lưu ý: Đối với extension Imagick trước khi cài đặt cần phải cấu hình imagemagick-devel bằng lệnh sau: yum install imagemagick-devel

Bước 5: Thêm dòng “ extension=imagick.so ” vào cuối dòng trong php.ini và save lại.

Bước 6: Sử dụng lệnh php -m |grep <tên_extension> để kiểm tra extension đó đã có trên hệ thống chưa.

Bước 7: Khởi động lại máy bằng dòng lệnh:   reboot